De Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Centraal Beheer PPI kan u sinds 27 juni een offerte voor een Wtp-regeling verstrekken

In de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn bepalingen opgenomen over de aanpassing van pensioenregelingen voor werknemers en de regeling voor hun eventuele nabestaanden. De wet heeft een ingangsdatum van 1 juli 2023. Voor bestaande pensioenregelingen is er een overgangsfase tot en met december 2027. Alle nieuwe of gewijzigde pensioenovereenkomsten vanaf 1 juli 2023 worden geacht direct te voldoen aan de nieuwe wet.

Wat betekent Wtp voor uw pensioenregeling bij Centraal Beheer PPI?

Dit verandert wel

 • Voor pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregelingen per 1 juli 2023 geldt een leeftijdsonafhankelijke premie.
 • Het nabestaandenpensioen wordt berekend over het actuele salaris en niet meer op basis van dienstjaren.

Dit verandert niet

 • De pensioenregelingen van Centraal Beheer PPI zijn beschikbare premieregelingen.
 • We blijven individueel beleggen voor de deelnemer, die de keuze behoudt uit meerdere Lifecycles.

Wat verandert er op hoofdlijnen voor het ouderdomspensioen

 • Nog maar één soort regeling namelijk de ‘premieregeling’

  De Wtp beschouwt de beschikbare premieregeling als de standaard. Dit is reeds het geval voor ons product bij Centraal Beheer PPI.

 • Leeftijdsonafhankelijke premie

  Met de komst van de Wtp is een vlakke premie het uitgangspunt voor de pensioenopbouw. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw.

  Bestaande regelingen mogen onder voorwaarden worden voortgezet. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de bestaande leeftijdsafhankelijke staffel voort te zetten of over te gaan naar een leeftijdsonafhankelijke opbouwpremie.

Wat verandert er op hoofdlijnen voor het nabestaandenpensioen

 • Hoogte van het nabestaandenpensioen

  Het nabestaandenpensioen wordt berekend over het actuele salaris (zonder rekening te houden met de toekomstige AOW) en niet meer op basis van dienstjaren. Zo wordt voorkomen dat er een gat in de nabestaandendekking ontstaat bij het wisselen van baan. Tijdens actief dienstverband is het partnerpensioen maximaal 50% van het salaris (wezenpensioen 20%, met verdubbeling bij volle wezen).

 • Standaard partnerdefinitie voor alle pensioenuitvoerders

  Om te voorkomen dat de partner in de ene regeling wel dekking heeft en bijvoorbeeld bij het wisselen van baan in de andere regeling er geen dekking is, wordt de partnerdefinitie geüniformeerd. In de kern gaat het om gehuwden, geregistreerde partners, partners met een notarieel samenlevingscontract en samenwonenden die ten minste zes maanden samenwonen.

 • Standaardisering wezenpensioen

  Het wezenpensioen betreft een tijdelijke uitkering. De uitkering wezenpensioen wordt aangepast naar een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

Wat verandert er op hoofdlijnen nog meer?

 • Pensioenkapitaal in één keer opnemen

  Deelnemers hebben hiermee de mogelijkheid om eenmalig maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioenkapitaal op te nemen op de pensioendatum óf na de AOW-datum. De invoering staat gepland op 1 juli 2024.

 • Communicatie over pensioen (keuzebegeleiding)

  De standaard voorgeschreven formats zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en Pensioen123 komen te vervallen. Verder moet de pensioenuitvoerder de deelnemers nog meer begeleiden in het maken van pensioenkeuzes. Dit wordt keuzebegeleiding genoemt met als doel de deelnemer te stimuleren in actie te komen.

Veelgestelde Vragen

Ja, Centraal Beheer PPI kan al een nieuwe pensioenregeling offreren die rekening houdt met de uitgangspunten van de Wet toekomst pensioenen. Bespreek met uw adviseur welke mogelijkheden of beperkingen er zijn onder de nieuwe wet.

Als een deelnemer aansluitend op einde dienstverband recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW) wordt de laatst bekende verzekerde nabestaandendekking drie maanden voortgezet.

In de standaardisering van de nabestaandendekking is beschreven dat de deelnemer de mogelijkheid kan krijgen om de dekking individueel voort te zetten. De nadere invulling daarvan is nog niet bekend.

Ja, dat klopt. Werknemers mogen maximaal 100 weken verlofsparen om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken. Dit is ingevoerd per 1-1-2021.

Oudere werknemers mogen eerder stoppen zonder extra fiscale heffing bij de werkgever. Dit is ingevoerd per 1-1-2021.

De impact per deelnemer is verschillend en hangt onder andere af van de persoonlijke omstandigheden, leeftijd en de pensioenregeling zelf. Een eventuele geheel nieuwe pensioenregeling moet voldoen aan de wettelijke eisen die Wtp stelt. Welke gevolgen dit heeft kan de adviseur in kaart brengen.

Vanaf 1 juli 2023 geldt de nieuwe open norm keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders moeten deelnemers adequaat gaan begeleiden bij het maken van keuzes binnen de pensioenregeling. Begeleiden is meer dan communiceren en informeren, maar minder dan adviseren volgens de Wet financieel toezicht (Wft). Centraal Beheer PPI gaat ook de communicatie aanpassen naar de norm van keuzebegeleiding en hier specifiek beleid voor opstellen. Als u hier vragen over heeft, helpen wij u daar graag bij.