WTP Stempel

De Wet toekomst pensioenen (Wtp)

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 ingegaan. De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een complex traject. Tijdens dit traject maakt de werkgever belangrijke keuzes voor de pensioenregeling van zijn werknemers. U kunt als adviseur de werkgever hierbij helpen.

Wat verandert er met de Wtp?

Dit verandert wel

 • Voor pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregelingen per 1 juli 2023 geldt een leeftijdsonafhankelijke premie.
 • Het nabestaandenpensioen wordt berekend over het actuele salaris en niet meer op basis van dienstjaren.
 • Voor alle pensioenregelingen geldt vanaf 1 januari 2024 een toetredingsleeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers kunnen de risicodekking voor het partnerpensioen vrijwillig voortzetten. Dat kan als zij uit dienst gaan én voldoen aan de voorwaarden. De deelnemer betaalt dan zelf de premie uit het opgebouwde pensioenkapitaal.

Dit verandert niet

 • De pensioenregelingen van Centraal Beheer PPI zijn al beschikbare premieregelingen.
 • We blijven individueel beleggen voor de deelnemer, die de keuze behoudt uit meerdere Lifecycles.

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel?

Onze samenleving verandert. We worden steeds ouder en wisselen vaker van baan. De overheid, vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders zien dat de huidige regels niet meer goed passen bij deze tijd. Daarom zijn er nieuwe pensioenregels nodig.

Een nieuw pensioenstelsel

Tijdlijn

 • 1 juli 2023

  De nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat in.

 • 1 juli 2023 - 1 januari 2028

  Dit is de overgangsfase. In deze periode moet de werkgever over naar een nieuwe pensioenregeling. Samen met de werkgever bespreekt u wanneer de pensioenregeling moet worden aangepast. En hoe de pensioenregeling er uit komt te zien.

 • 1 januari 2028

  Alle pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen.

Wanneer moet de werkgever zijn pensioenregeling aanpassen?

De transitieperiode tot 1 januari 2028 lijkt lang, maar dat is het niet. De werkgever moet verschillende keuzes maken voor het inrichten van de nieuwe pensioenregeling. U kunt hem als adviseur hier bij helpen.

Met het wijzigen van de pensioenregeling is het belangrijk dat ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en werknemers hierbij te betrekken.

Wilt u meer weten?

Kijk dan eens op ‘werkenaanonspensioen’, een speciale website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier leest u meer over het vernieuwde pensioenstelsel.

U kunt nu al een Wtp-offerte bij ons opvragen

Wij kunnen al een nieuwe pensioenregeling offreren die rekening houdt met de uitgangspunten van de Wet toekomst pensioenen.

U bepaalt samen met de werkgever wanneer de pensioenregeling wijzigt

En hoe het er uit komt te zien. Een ding is zeker, op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe regels.

Bespreek de keuzes en mogelijkheden met uw accountmanager bij Centraal Beheer PPI. Wij helpen u hier graag bij!

Wtp-offerte opvragen

Wat verandert er nog meer?

Pensioenkapitaal in één keer opnemen

De mogelijkheid om eenmalig maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioenkapitaal op pensioendatum op te nemen is opnieuw uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer deze regeling in gaat.

Deelnemers begeleiden bij pensioenkeuzes

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en het Pensioen123 komen te vervallen. De verplichting om de deelnemers een overzicht van het pensioen te bieden blijft. De vorm is vrij.

Verder moeten wij als pensioenuitvoerder de deelnemers beter begeleiden in het maken van pensioenkeuzes, ook wel keuzebegeleiding genoemd. Dit moet deelnemers stimuleren om in actie te komen.

Handige tools en links

Hier vindt u handige tools en links die u kunt gebruiken bij het maken van transitieberekeningen met de Centraal Beheer PPI transitietool.

Veelgestelde Vragen

 • Nog maar één soort regeling namelijk de ‘premieregeling’

  De Wtp beschouwt de beschikbare premieregeling als de standaard. Bij Centraal Beheer PPI voeren we alleen maar premieregelingen.

 • Leeftijdsonafhankelijke premie

  Met de komst van de Wtp is een vlakke premie het uitgangspunt voor de pensioenopbouw. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw.

  Bestaande regelingen mogen onder voorwaarden worden voortgezet. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de bestaande leeftijdsafhankelijke staffel voort te zetten of over te gaan naar een leeftijdsonafhankelijke opbouwpremie.

 • Hoogte van het nabestaandenpensioen

  Het nabestaandenpensioen wordt berekend over het actuele salaris (zonder rekening te houden met de toekomstige AOW) en niet meer op basis van dienstjaren. Dat voorkomt een gat in de nabestaandendekking bij het wisselen van baan. Tijdens actief dienstverband is het partnerpensioen maximaal 50% van het salaris (wezenpensioen 20%, met verdubbeling bij volle wezen).

 • Standaard partnerdefinitie voor alle pensioenuitvoerders

  Om te voorkomen dat de partner in de ene regeling wel dekking heeft en bijvoorbeeld bij het wisselen van baan in de andere regeling er geen dekking is, wordt de partnerdefinitie geüniformeerd. In de kern gaat het om gehuwden, geregistreerde partners, partners met een notarieel samenlevingscontract en samenwonenden die ten minste zes maanden samenwonen.

 • Standaardisering wezenpensioen

  Het wezenpensioen betreft een tijdelijke uitkering. De uitkering wezenpensioen wordt aangepast naar een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

Dat houdt in dat voor de werknemers die in dienst zijn op het moment van overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel, de stijgende premie mag blijven gelden. Zelfs tot ná 2028. Voor deze werknemers hoeft geen overgang naar een vlakke premie plaats te vinden. Voor toekomstige werknemers (werknemers die in dienst treden ná de overstap op het vernieuwde pensioenstelsel) moet wel een vlakke premie worden gehanteerd.

Als een werkgever met al zijn werknemers overstapt naar het vernieuwde pensioenstelsel met een vlakke premie – dus geen gebruik maakt van de eerbiedigende werking - leidt dit tot een compensatievraagstuk.

In de Wet toekomst pensioenen is opgenomen dat groepen werknemers die nadeel ondervinden van de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel adequaat en kostenneutraal gecompenseerd moeten worden. Naar verwachting gaat het vooral om de groep werknemers in de leeftijdscategorie 40 tot 55 jaar.

Uitgangspunt van compensatie is dat pensioengelden voor pensioenopbouw bedoeld zijn door toekenning van extra pensioenaanspraken. Daarnaast dient de compensatie kostenneutraal te zijn. De werkgever kan op twee manieren compenseren:

 • Door extra pensioenaanspraken toe te kennen
 • Door extra salaris toe te kennen

Wij moeten als pensioenuitvoerder deelnemers begeleiden bij het maken van keuzes binnen de pensioenregeling. Begeleiden is meer dan communiceren en informeren, maar minder dan adviseren volgens de Wet financieel toezicht (Wft).

Wij informeren werknemers zodra de werkgever de pensioenregeling aanpast. Dit doen we uiteraard in overleg met u en de werkgever.