Begrippen

A
 • Aandeel

  Een vorm van beleggen waarbij kapitaal is uitgegeven aan een bedrijf. De beurskoers op de effectenbeurs bepaalt de waarde van een aandeel.

 • Afkoop

  Neemt u niet meer deel aan een pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u een andere baan heeft. En u heeft een klein pensioen opgebouwd? Dan mag de pensioenuitvoerder van uw vorige pensioenfonds het kleine pensioen afkopen. Onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de jaarlijkse pensioenuitkering niet hoger is dan € 592,51 (2024). U krijgt dit bedrag dan uitbetaald. Ieder jaar wordt dit bedrag iets aangepast.

 • Aftoppingsgrens

  We noemen dit ook wel het pensioengevend salaris. Het is het totale jaarlijkse bruto salaris inclusief vakantiegeld en eventuele overige toeslagen. De pensioenopbouw gaat over dit salaris. Er zit een maximum aan dat jaarlijks wijzigt. In 2024 is dat € 137.800,-. Is het salaris hoger? Dan bouwt de deelnemer over het deel boven die € 137.800,- geen pensioen op.

 • Anw

  Algemene nabestaandenwet.
  Uw partner krijgt mogelijk een Anw-uitkering van de overheid als u overlijdt. Dat kan ook andersom zo zijn.

  Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

  Op de site van de SVB kunt u nagaan of u recht heeft op een Anw-uitkering.

 • Anw-hiaat

  Een Anw-hiaat is een Anw-gat, een tekort. Als na overlijden u of uw partner geen of een lage Anw-uitkering van de overheid krijgen, kan een Anw-hiaat ontstaan.

 • AOW

  Algemene Ouderdomswet.
  Op basis van deze wet krijgt u van de overheid een basis ouderdomspensioen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld over de hoogte van deze uitkering en over wanneer u deze uitkering krijgt. Ook kunt u daar uw AOW-leeftijd berekenen.

 • Arbeidsongeschikt

  Als iemand niet meer (volledig) kan werken, omdat hij bijvoorbeeld ziek is. Kijk op Wijzer in Geldzaken voor 7 tips bij arbeidsongeschiktheid. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

B
 • Basisregistratie Personen (BRP)

  Deze registratie bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die in Nederland hebben gewoond. Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners van Nederland bij in de BRP. Als iemand trouwt, een kind krijgt, verhuist of uit elkaar gaat, verwerkt de gemeente dit in de BRP. U leest er meer over de site van de Rijksoverheid.

 • Beschikbare premieregeling

  Ieder jaar betaalt de werkgever premie aan de pensioenverzekeraar. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van uw salaris en uw leeftijd. De hoogte en de vorm van het pensioen staan bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast.

 • Bijzonder partnerpensioen

  Als u en uw partner uit elkaar gaan, krijgt uw ex-partner bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het partnerpensioen. Het gaat dan om het deel dat is opgebouwd tot de datum waarop uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als u overlijdt.

C
 • Conversie

  Als deelnemer aan een pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, heeft dat gevolgen voor uw ouderdomspensioen. U kunt er dan voor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen van uw ex-partner. Dit deel is dan van hem/haar. Dat noemen we conversie. U maakt hier samen met uw ex-partner afspraken over.

D
 • Deeltijdpensioen

  U gaat gedeeltelijk met pensioen. Daarnaast blijft u ook nog gedeeltelijk werken, maar minder. Voor de dagen/uren dat u niet meer werkt, krijgt u een uitkering vanuit uw deeltijdpensioen. Deeltijdpensioen is een mogelijkheid die u vaak in pensioenregelingen kunt kiezen. Het is geen recht.

 • Defined Contribution (DC-regeling)

  Dit is een pensioenregeling die we ‘beschikbare premieregeling’ noemen. De hoogte van de pensioenuitkering staat niet vast. Die is afhankelijk van hoeveel premie er is betaald. Daarnaast bepalen ook de opbrengsten van de beleggingen de hoogte van de pensioenuitkering. Pas als u met pensioen gaat, bekijken we de hoogte van uw pensioenuitkering.

 • Dekkingsgraad

  Dit is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Het wordt berekend door alle bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen. Pensioenverplichtingen zijn alle pensioenaanspraken van de deelnemers.

 • Depositogarantiestelsel

  Het biedt rekeninghouders bij een bank een bepaalde bescherming. Als een bank in financiële problemen komt, krijgt u een deel van uw (spaar)geld terug. Dit is wettelijk zo geregeld.

E
 • Excedentregeling

  Dit is een aanvullende pensioenregeling voor als u meer salaris krijgt dan de salarisgrens in de basispensioenregeling. Vrijwel iedere pensioenregeling heeft een maximaal salaris waarover u pensioen opbouwt. Over deel van uw salaris boven dat maximum, bouwt u geen pensioen op. Met de excedentregeling kunt u toch pensioen opbouwen over het deel van uw salaris bóven die salarisgrens.

F
 • Franchise

  Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt.

H
 • Hoog/laag pensioen

  Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om eerst een hogere pensioenuitkering te hebben en daarna een lagere. Of andersom.

O
 • Obligaties

  Dit zijn leningen uitgegeven door bedrijven, instellingen of overheden. Als u een obligatie koopt, leent u geld uit.

 • Ouderdomspensioen

  Als u met pensioen gaat, krijgt u uw leven lang pensioen uitgekeerd: het ouderdomspensioen.

P
 • Partnerpensioen

  Als u overlijdt, krijgt uw partner mogelijk partnerpensioen uitgekeerd. Het wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd.

 • Pensioengevend salaris

  We noemen dit ook wel de aftoppingsgrens. Het is het totale jaarlijkse bruto salaris inclusief vakantiegeld en eventuele overige toeslagen. De pensioenopbouw gaat over dit salaris. Er zit een maximum aan dat jaarlijks wijzigt. In 2024 is dat € 137.800,- Is het salaris hoger? Dan bouwt de deelnemer over het deel boven die € 137.800,- geen pensioen op.

 • Pensioenkapitaal

  Dit is wat u heeft opgebouwd aan pensioen.

 • Pensioenoverzicht (UPO)

  Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt elk jaar een uniform pensioenoverzicht, het UPO. Dat is een overzicht met gegevens over je pensioen.

 • Pensioenrichtdatum

  In de pensioenregeling wordt rekening gehouden met een standaard pensioenrichtdatum. Dit is de pensioenleeftijd waarop u met pensioen kunt gaan binnen uw pensioenregeling.

R
 • Rendement

  Dit is het resultaat van beleggingen. Is het rendement positief dan zijn de beleggingen meer waard. Is het negatief, dan zijn ze minder waard.

S
 • Staatsobligaties

  Dit is een lening, uitgegeven door een overheid, een staat. Zie ook de uitleg bij ‘obligaties’.

U
 • Uitruilen van pensioen

  Als u met pensioen gaat kunt u kiezen om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen voor uw partner. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager, het partnerpensioen hoger. Andersom kan ook: partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen.

V
 • Verevening

  Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit is zo geregeld vanuit de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. U kunt hier met uw ex-partner andere afspraken over maken.

W
 • Waardeoverdracht

  U heeft pensioen opgebouwd en u verandert van werkgever. U kunt uw opgebouwde pensioen dan meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 • Wezenpensioen

  Uw kind(eren) krijgt(/krijgen) dit pensioen uitgekeerd als u bent overleden. Afhankelijk van uw pensioenregeling krijgen uw kinderen wezenpensioen totdat ze 18, 21, 25 of 27 jaar zijn. Dit geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen.

 • WIA

  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een verzekering voor werkenden. De wet regelt een uitkering als u door ziekte niet of minder kunt werken. U leest er meer over op bijvoorbeeld de site van het UWV.