Lees meer over de mogelijkheden
van Variabel Pensioen

Beleggen met uw pensioenkapitaal voor een Variabel Pensioen

 • U gaat met pensioen en wilt een pensioenuitkering aankopen. U heeft de keuze tussen een levenslang vaste óf een variabele pensioenuitkering
 • Met een variabele pensioenuitkering kiest u om voor eigen risico te beleggen met het pensioenkapitaal
 • Daardoor heeft u kans op een hogere pensioenuitkering. Maar uw pensioenuitkering kan ook lager uitvallen. Ieder jaar wordt de hoogte van uw pensioenuitkering opnieuw vastgesteld

Past Variabel Pensioen bij u?

Past wél

 • U wilt kans maken op een hogere pensioenuitkering, en bent bereid om daarvoor het risico te lopen dat uw pensioenuitkering ook lager kan uitvallen
 • Én u heeft voldoende andere financiële middelen, waardoor uw uitgavenpatroon niet in gevaar komt als uw variabele pensioenuitkering fors lager uitvalt.
 • Én u heeft er geen probleem mee dat uw pensioenuitkering jaar op jaar in hoogte verschilt
 • Uw partner wenst ook een variabele pensioenuitkering, mocht u komen te overlijden

Past niet

 • Uw totale inkomsten zijn ongeveer gelijk aan uw gewenste uitgaven. Bij een daling van uw variabele pensioenuitkering moet u uw uitgaven meer korten dan gewenst
 • U komt in financiële problemen als uw variabele pensioenuitkering daalt
 • U wilt zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering en u kunt er van wakker liggen dat het pensioen kan dalen
 • Uw partner wenst geen variabele pensioenuitkering, mocht u komen te overlijden

Download hier de brochure voor een meer uitgebreide beschrijving van de doelstelling en doelgroep van Variabel Pensioen.

Bekijk de video over Variabel Pensioen

To watch the video in English, click here.

Geïnteresseerd in Variabel Pensioen? Laat u adviseren.

 • Wij vinden het belangrijk dat u een goede afweging maakt of Variabel Pensioen bij u past.
 • Daarvoor heeft u goed inzicht nodig in de kansen en de risico’s die met dit product gepaard gaan en hoe die passen bij uw situatie.
 • Ook vinden wij het belangrijk dat u Variabel Pensioen goed begrijpt als u besluit dat het bij u past.
 • Een deskundig pensioenadviseur helpt u daarbij.
 • U kunt Variabel Pensioen van Centraal Beheer PPI daarom alleen aanvragen via een onafhankelijke adviseur.

Voor een advies over Variabel Pensioen kunt u terecht bij een van de pensioenadviseurs waarmee Centraal Beheer PPI samenwerkt. Zij zijn goed geïnformeerd over ons product en zijn bekend met vergelijkbare producten en alternatieven van andere aanbieders.

Uiteraard kunt u zich ook laten adviseren door uw eigen financieel adviseur.

Voor een pensioenadvies betaalt u advieskosten. Deze betaalt u rechtstreeks aan de adviseur.

Over Variabel Pensioen

 • Variabel Pensioen biedt u een levenslange pensioenuitkering. Ieder jaar berekenen wij uw pensioenuitkering opnieuw. En daarvoor gebruiken wij factoren die jaarlijks veranderen. Zie daarover hieronder bij Hoe bepalen wij uw pensioen. Daardoor zal uw pensioen van jaar op jaar verschillen. Daarom heet het Variabel Pensioen.
 • Wij beleggen uw pensioenkapitaal in aandelen en obligaties. Daardoor kan het pensioenkapitaal tijdens uw pensioen verder aangroeien. En daardoor kan uw pensioenuitkering in de loop van de tijd stijgen. Echter, het beleggingsrendement kan ook tegenvallen en zelfs negatief zijn. Uw pensioenuitkering kan dan daardoor dus ook dalen.
 • Bij het vaststellen van de hoogte van uw pensioenuitkering is de hoogte van de rente een belangrijke factor. Door jaarlijks de uitkering vast te stellen, profiteert u als de rente stijgt. Andersom heeft u er nadeel van als de rente daalt.
 • Daarentegen wordt bij een 'vast pensioen' op het moment dat u uw pensioenuitkering aankoopt, de hoogte hiervan vastgesteld. Deze blijft gedurende uw gehele leven gelijk. De hoogte hangt daardoor sterk af van de hoogte van de rente op moment van afsluiten.
 • Variabel Pensioen is een pensioen dat u alleen kunt kopen met het pensioenkapitaal dat u als werknemer heeft opgebouwd in een collectieve pensioenregeling bij uw werkgever.
 • Het pensioenkapitaal is afkomstig van een 'beschikbare premieregeling', waarbij u op pensioendatum zelf kunt kiezen bij welke aanbieder u een pensioenuitkering aankoopt.
 • U heeft de keuze om een vast pensioen of een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Centraal Beheer PPI biedt alleen Variabel Pensioen aan.
 • U kunt tegelijk ook een aanspraak op partnerpensioen aankopen. Uw partner ontvangt dan levenslange pensioenuitkering nadat u overlijdt. Dit pensioen is ook een variabele pensioenuitkering en bedraagt bij de start 70% van uw Variabel Pensioen bij uw overlijden.
 • Met Variabel Pensioen maakt u kans op een hogere pensioenuitkering dan bij een vaste pensioenuitkering. Maar u loopt ook het risico dat uw pensioenuitkering lager uitvalt dan bij een vaste pensioenuitkering.
 • Als u ouder wordt heeft u waarschijnlijk minder mogelijkheden om extra inkomen te verdienen als uw pensioensituatie tegenvalt. Het is daarom belangrijk dat u goed bedenkt hoeveel zekerheid u wilt hebben over uw pensioen.
 • Variabel Pensioen is geschikt voor u als:
  • U kans wil maken op een hogere pensioenuitkering, en bereid bent om daarvoor het risico te lopen dat uw pensioenuitkering ook lager kan uitvallen
  • Én u voldoende andere financiële middelen heeft, waardoor uw gewenste uitgavenpatroon niet in gevaar komt als het Variabel Pensioen fors lager uitvalt
  • Én u er geen probleem mee heeft dat uw pensioenuitkering ieder jaar in hoogte verschilt
  • Uw partner ook een variabele pensioenuitkering wenst, mocht u komen te overlijden
 • Variabel Pensioen is niet geschikt voor u als:
  • Uw totale inkomsten ongeveer gelijk zijn aan uw gewenste uitgaven. Bij een daling van uw variabele pensioenuitkering moet u uw uitgaven meer korten dan gewenst
  • U in financiële problemen komt als uw Variabele Pensioen daalt
  • U zekerheid wil over de hoogte van uw pensioenuitkering en u bezorgd bent dat uw pensioen kan dalen
  • Uw partner geen Variabel Pensioen wenst, mocht u komen te overlijden
 • Aan het begin van ieder jaar berekenen wij de hoogte van uw pensioen voor dat jaar.
 • De hoogte hangt af van:
  • De hoogte van de rente. De rente wordt gebruikt als een inschatting van het toekomstige beleggingsrendement. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen. Hoe lager de rente, hoe lager het pensioen.
  • De levensverwachting. Als de algemene levensverwachting verandert dan moeten wij bij de jaarlijkse vaststelling hier de variabele pensioenuitkering op aanpassen.
  • Bonus bij leven. Zolang u leeft, voegen we jaarlijks een bedrag toe aan de waarde van uw beleggingen. Dit noemen we de ‘levenbonus’. Met de levenbonus kopen we extra beleggingen aan voor uw pensioen. De levenbonus krijgt u omdat we (een deel van) de waarde van uw beleggingen niet uitkeren als u overlijdt.
  • Het rendement dat is gemaakt op uw beleggingen in het afgelopen jaar.
  • Het 'dalingspercentage'. Wij prijzen een jaarlijkse daling van het pensioen in. Daardoor kunnen wij aan het begin een hoger pensioen uitkeren dan u met een vast pensioen kan krijgen. Deze daling proberen wij goed te maken met het behalen van rendement op de beleggingen. Als het rendement op de beleggingen hoger uitvalt dan het dalingspercentage, dan verhoogt dat de pensioenuitkering. Als het lager uitvalt, dan verlaagt dat de pensioenuitkering.
  • De 'spreiding'. In de berekening spreiden wij de jaarlijkse verandering in beleggingsrendement, rente en sterfteresultaat over vier jaar uit. Daardoor wordt het effect van jaarlijkse schokken in deze factoren op de hoogte van uw pensioen beperkt. De spreidingsperiode die wij hanteren wordt korter naarmate u ouder wordt.
 • Wel of geen partnerpensioen: met uw pensioen kunt u ook een partnerpensioen afsluiten. Uw partner ontvangt dan een levenslange variabele pensioenuitkering nadat u overlijdt. Dit pensioen is ook een Variabel Pensioenuitkering en bedraagt 70% van uw Variabel Pensioen bij uw overlijden. Dit pensioen geldt alleen voor uw wettelijke partner bij ingang van Variabel Pensioen.
 • De ingangsdatum: het pensioen kan starten op de eerste van enige maand gedurende het jaar. Nadat het pensioen is ingegaan, berekenen we in januari van ieder jaar de hoogte van uw pensioenuitkering voor dat jaar.
 • De uitkeringsfrequentie: u kunt het pensioen laten uitkeren per maand, per kwartaal of per jaar. De kosten verschillen per uitkeringsfrequentie, zie daarvoor 'Wat zijn de kosten'.
 • Het in te leggen kapitaal: u kunt kiezen hoeveel van uw pensioenkapitaal u inlegt. Het minimum is € 10.000,-. U kunt ook een deel Variabel Pensioen kopen en een deel vaste pensioenuitkering bij een pensioenverzekeraar.
 • Een bedenktijd van 30 dagen. Daarna kunt u niet meer uit Variabel Pensioen stappen. Als u zich bedenkt, dan kunt u binnen 30 dagen nadat wij uw getekende antwoordformulier hebben ontvangen, afzien van Variabel Pensioen dus daarmee Variabel Pensioen stopzetten. Wij zullen dan op uw verzoek het pensioenkapitaal overmaken naar de pensioenuitvoerder van uw keuze. Het behaalde beleggingsresultaat (positief of negatief) in die periode behoort aan u toe.
 • Beleggingsrisico. Beleggen gaat gepaard met risico. Om kans te maken op een hogere pensioenuitkering, beleggen wij uw pensioenkapitaal. Maar met beleggen bestaat ook de kans op negatieve beleggingsrendementen. Dit risico is voor uw rekening. Daardoor loopt u ook het risico op een lagere pensioenuitkering.
 • Renterisico. Bij het berekenen van uw pensioenuitkering gebruiken wij de actuele rentestand. Als de rente in een jaar is gedaald, dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van uw pensioenuitkering.
 • Risico op stijgende levensverwachting. Dat we steeds langer leven is natuurlijk mooi. Maar als mensen langer leven moet er ook langer pensioen worden uitgekeerd. Als dat uit eenzelfde pensioenkapitaal moet komen, dan kan dat alleen als de pensioenuitkering wordt verlaagd.
 • Risico op laag sterfteresultaat. Sterfteresultaat is de feitelijke jaarlijkse toevoeging aan uw pensioenkapitaal door het vrijvallen van pensioenkapitaal van overleden klanten van Variabel Pensioen. Als deze uitkering lager is dan verwacht op basis van de levensverwachting van de populatie, dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van het pensioen. Wij hebben een verzekering afgesloten om dit risico te verkleinen.
 • Inflatierisico. Variabel Pensioen is er op berekend om in de tijd ongeveer een gelijke uitkering in euro’s te blijven. Door inflatie wordt een euro in de loop van de tijd minder waard. Daarom moet u er rekening mee houden dat u met Variabel Pensioen na verloop van tijd minder kunt kopen.
 • Een jaarlijkse administratievergoeding:
  • Bij een maandelijkse uitkering: € 67,54 per jaar (2024).
  • Bij een uitkering per kwartaal: € 59,64 per jaar (2024).
  • Bij een uitkering per jaar: € 55,20 per jaar (2024).
  • De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 2%.
 • Een jaarlijkse vermogensbeheer-vergoeding van 0,43% van het pensioenkapitaal.
  • Waarvan 0,30% beheerkosten die één keer per jaar worden onttrokken aan het vermogen
  • Waarvan 0,12% aan fondskosten, die worden onttrokken aan het beleggingsrendement van de fondsen
 • Wij beleggen uw pensioenkapitaal in beleggingsfondsen met een mix van aandelen en obligaties
  • De aandelen zorgen er voor dat u kans maakt op extra rendement. Uw pensioenkapitaal kan groeien en u ontvangt nu een hogere pensioenuitkering dan bij een vaste pensioenuitkering. Maar u loopt ook het risico dat de aandelen in waarde dalen.
  • De obligaties zorgen voor stabilisatie van uw pensioenuitkering:
   • In slechtere marktomstandigheden daalt daardoor uw pensioenkapitaal niet te sterk;
   • Bij een daling van de rente nemen de obligaties in waarde toe. Dit compenseert deels de neerwaartse werking van de lagere rente op uw pensioenuitkering.
  • De samenstelling van de mix van aandelen en obligaties is zo gekozen dat u met Variabel Pensioen een reële kans maakt op een structureel hoger pensioenuitkering dan bij een vast pensioen. Ook is de omvang van de mogelijke jaarlijkse daling begrensd. Hiervoor kunt u de schommelingenmeter raadplegen in het 'standaardmodel'. Dit kunt u uploaden als u de rekentool invult om de hoogte van uw Variabel Pensioen te berekenen.
 • Wij beleggen uw pensioenkapitaal in deze beleggingsfondsen:
 • U hoeft niet zelf te kiezen hoe u belegt. Wij beleggen voor u in een mix van deze fondsen. Dat doen we in deze verhouding:
 • Als u 86 jaar wordt, bouwen wij het beleggingsrisico in vier jaar af naar het Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund.
 • Op basis van het advies van de pensioenadviseur stuurt uw adviseur ons een offerteaanvraag voor Variabel Pensioen, met uw gegevens, en in geval u ook partnerpensioen afsluit, ook van uw partner.
 • Wij sturen uw adviseur onze offerte toe. Gaat u daarmee akkoord, dan maken wij uw pensioenkapitaal over naar uw pensioenrekening. Als uw kapitaal bij een andere pensioenuitvoerder staat, doet u een verzoek voor waardeoverdracht.
 • De pensioenuitkering kan op iedere maand van het jaar ingaan. Vlak voor de ingang ervan maken wij de definitieve berekening van de pensioenuitkering, op basis van de hoogte van het pensioenkapitaal. U krijgt toegang tot uw pensioenportaal waar u de ontwikkeling van uw pensioenkapitaal kunt volgen.

Met Variabel Pensioen koopt u een levenslange pensioenuitkering aan. Het pensioen wordt uitgekeerd tot uw overlijden. Indien u een partnerpensioen heeft afgesloten, dan gaat de uitkering over op uw partner waarvoor u de uitkering heft afgesloten. Het partnerpensioen bedraagt bij aanvang 70% van het pensioen bij overlijden.

U kunt er voor kiezen om het pensioen per maand, per kwartaal of per jaar te laten uitkeren. De kosten verschillen per uitkeringsfrequentie.

Ieder jaar wordt de hoogte van uw pensioen opnieuw vastgesteld. Dat verloopt als volgt:

 • Aan het begin van het jaar wordt uw normpensioen vastgesteld. Dat gebeurt door het aanwezige pensioenkapitaal te delen door de "inkoopfactor".
 • De hoogte van de inkoopfactor wordt bepaald door de stand van de rente op dat moment en de levensverwachting die past bij uw leeftijd.
 • Uw pensioenuitkering wordt bepaald door spreiding tussen uw normpensioen en uw pensioenuitkering van vorig jaar.
  • Uw normpensioen wordt vergeleken met uw pensioenuitkering van het vorige jaar. Het verschil daartussen wordt voor een kwart opgeteld bij het pensioen van vorig jaar. Het resterende driekwart wordt vastgehouden voor uitkering in de drie volgende jaren. Zo spreiden bij het pensioenresultaat over vier jaar.
  • Daarnaast tellen wij ook de waarde van de spreiding uit vorige jaren op bij de pensioenuitkering.
 • Een rekenvoorbeeld: Rekenvoorbeeld pensioenuitkering

Uw pensioenkapitaal dat over is nadat u bent overleden, wordt gebruikt voor het pensioen van uw partner, indien u ook partnerpensioen heeft afgesloten voor die partner, en indien uw partner op dat moment nog in leven is.

Anders valt uw pensioenkapitaal toe aan de overige klanten van Variabel Pensioen van Centraal Beheer PPI.

Als u in verschillende pensioenregelingen kapitaal heeft opgebouwd, dan kunt u met die kapitalen gezamenlijk één variabele pensioenuitkering aankopen. Voorwaarde is wel, dat het om pensioenkapitalen gaat die zijn opgebouwd in een beschikbare premieregelingen in de tweede pijler.

Als u het pensioenkapitaal heeft opgebouwd in een 'bruto' pensioenregeling, en u over het kapitaal dat in de regeling werd ingelegd nog geen inkomstenbelasting heeft afgedragen, dan zult u inkomstenbelasting moeten betalen als het als pensioen aan u wordt uitgekeerd. Wij zullen inkomstenbelasting op uw pensioen inhouden. Via de belastingopgave kunt u controleren of er voor u voldoende inkomstenbelasting is afgedragen.

Als het pensioen is opgebouwd in een ‘netto’ pensioenregeling, dan heeft u al inkomstenbelasting afgedragen over dit kapitaal, en bent u geen inkomstenbelasting meer verschuldigd.

U heeft een bedenktijd van 30 dagen. Daarna kunt u niet meer uit Variabel Pensioen stappen. Als u zich bedenkt, dan kunt u binnen 30 dagen nadat wij uw getekende offerte plaatsen op uw pensioenportaal, Variabel Pensioen stoppen. Wij zullen dan op uw verzoek het resterende pensioenkapitaal overmaken naar de pensioenuitvoerder die u kiest. Het behaalde beleggingsresultaat (positief of negatief) in die periode behoort aan u toe.

 • De levensverwachting is van belang voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Hoe hoger de levensverwachting, hoe lager het pensioen, want daardoor moet een gegeven kapitaal over een langere periode worden uitgespreid.
 • De levensverwachting die wij hanteren is gebaseerd op de algemene levensverwachting in Nederland. Hierover wordt iedere twee jaar nieuwe inschattingen gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap.
 • Daarnaast doen wij een aanpassing op de algemene levensverwachting voor de populatie van mensen die deelneemt aan Variabel Pensioen. De populatie leeft over het algemeen iets langer dan gemiddeld.
 • Tot slot doen wij een aanpassing voor de verhouding van mannen en vrouwen in de populatie van mensen die deelneemt aan Variabel Pensioen. Vrouwen leven over het algemeen wat langer. Wij mogen in onze pensioenberekeningen wettelijk geen onderscheid maken tussen de levensverwachting van mannen en vrouwen, en hanteren daarom een ‘sekseneutrale’ levensverwachting. Dit is een weging van de levensverwachting van mannen en vrouwen, in verhouding van hun aandeel in de populatie van mensen die deelneemt aan Variabel Pensioen.

Ja, wij keren pensioen uit aan klanten die woonachtig zijn in het buitenland. Aan sommige landen keren wij geen pensioen uit. Dit zijn de landen waarvoor internationale sanctiebeleid geldt. Zie daarvoor sanctiemaatregelen.

Voor klanten woonachtig in Nederland weten wij aan de hand van de Basisregistratie Personen wanneer zij overlijden. Als u in het buitenland woont vragen wij u jaarlijks aan te tonen dat u in leven bent en dat wij daarom het pensioen aan u blijven uitkeren. Daarvoor dient u ons een 'attestatie de vita' toe te sturen. Het 'attestatie de vita' formulier kunt u downloaden via uw deelnemersportaal of is aan te vragen via onze servicedesk; tel +3120 285131.

 • Als u tijdens uw pensioen gaat scheiden, dan maakt u zelf afspraken over de verdeling van uw inkomen. Wij blijven het pensioen aan u uitkeren.
 • Als u bij het ingaan van het pensioen ook partnerpensioen heeft afgesloten, en u komt te overlijden, dan zal het partnerpensioen worden uitgekeerd aan uw ex-partner waarvoor het partnerpensioen was afgesloten.
 • U kunt het afgesloten partnerpensioen na pensionering niet over laten gaan op een andere partner dan waarvoor u het partnerpensioen oorspronkelijk heeft afgesloten.